അന്ന് മുംബൈയിലൊരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു, ക്രിക്കറ്റിനൊരു ദൈവവും - ഞങ്ങളുടെ സച്ചിന്‍ TENDULKAR @50

അന്ന് മുംബൈയിലൊരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു, ക്രിക്കറ്റിനൊരു ദൈവവും - ഞങ്ങളുടെ സച്ചിന്‍ TENDULKAR @50