1925 മാര്‍ച്ച് 12 - ഗാന്ധിജി തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാറാണിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

1925 മാര്‍ച്ച് 12 - ഗാന്ധിജി തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാറാണിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി