രണ്ടാം തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് നിര്‍മാണം; കുതിരാനിൽ ട്രയല്‍ റണ്‍ ആരംഭിച്ചു

രണ്ടാം തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് നിര്‍മാണം; കുതിരാനിൽ ട്രയല്‍ റണ്‍ ആരംഭിച്ചു