ടൂറിസം വികസനത്തിനായി സമഗ്ര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട് എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ടൂറിസം വികസനത്തിനായി സമഗ്ര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട് എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്