പിൻവാതിൽ നിയമനമെന്ന് ആരോപണം; ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിന് മുന്നിൽ രാപകൽ സമരം

പിൻവാതിൽ നിയമനമെന്ന് ആരോപണം; ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിന് മുന്നിൽ രാപകൽ സമരം