ഗുജറാത്തിലെ താമര വാഴുമോ വാടുമോ. കോൺഗ്രസിന്റെ കൈ ഉയരുമോ വീണ്ടും ഒടിയുമോ. ജനം ചൂലെടുക്കുമോ മൂലയിൽ വയ്ക്കുമോ - എല്ലാം നാളെ അറിയാം.

ഗുജറാത്തിലെ താമര വാഴുമോ വാടുമോ. കോൺഗ്രസിന്റെ കൈ ഉയരുമോ വീണ്ടും ഒടിയുമോ. ജനം ചൂലെടുക്കുമോ മൂലയിൽ വയ്ക്കുമോ - എല്ലാം നാളെ അറിയാം.