اندازه گیری خط و مساحت در گوگل ارث پرو

در این قسمت از دوره آموزشی گوگل ارث می خواهیم در مورد ابزار خط کش که جهت اندازه گیری خط و سماحت در حالت های مختلف استففده میشود صحبت کنیم