ഇടുക്കി ഉപ്പുതറയിൽ മകനുമൊത്ത് അമ്മ ജീവനൊടുക്കി

ഇടുക്കി ഉപ്പുതറയിൽ മകനുമൊത്ത് അമ്മ ജീവനൊടുക്കി