دولت شعار و دستور؛ حرکت قطار گرانی با سوت فلاکت مردم