ഇടുക്കി ഡാമിൽ ബോട്ടിങ് പുനരാരംഭിക്കും

ഇടുക്കി ഡാമിൽ ബോട്ടിങ് പുനരാരംഭിക്കും