'മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഉത്ര കേസ്‌ തെളിയില്ലായിരുന്നു': വാവ സുരേഷ്

'മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഉത്ര കേസ്‌ തെളിയില്ലായിരുന്നു': വാവ സുരേഷ്