മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൊന്നാണ് മോഹൻ ലാൽ - ഇന്നസെന്റ് കോംബോ.

മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൊന്നാണ് മോഹൻ ലാൽ - ഇന്നസെന്റ് കോംബോ.