കോതമംഗലത്ത് കോളജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദിച്ച എസ്ഐ യ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ

കോതമംഗലത്ത് കോളജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദിച്ച എസ്ഐ യ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ