പ്രശസ്ത അർബുദ രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. എം കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു

പ്രശസ്ത അർബുദ രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. എം കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു