കെപി കുമാരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കുമാരനാശാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം ഏപ്രിൽ എട്ടിന്

കെപി കുമാരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കുമാരനാശാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം ഏപ്രിൽ എട്ടിന്