മലപ്പുറം മേലാറ്റൂരിൽ വൻ കുഴൽപ്പണ വേട്ട. കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന ഒരു കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് പിടികൂടി.

മലപ്പുറം മേലാറ്റൂരിൽ വൻ കുഴൽപ്പണ വേട്ട. കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന ഒരു കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് പിടികൂടി.