ഇടുക്കിയിലെ അതിർത്തിഗ്രാമങ്ങളിൽ മുന്തിരി വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി

ഇടുക്കിയിലെ അതിർത്തിഗ്രാമങ്ങളിൽ മുന്തിരി വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി