'ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, മൂന്നാറ് പോയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതുപോലെ..'

'ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, മൂന്നാറ് പോയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതുപോലെ..'