സ്പീക്കർ നിഷ്പക്ഷത കൈവിട്ടോ? സഭയിൽ ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത്?

സ്പീക്കർ നിഷ്പക്ഷത കൈവിട്ടോ? സഭയിൽ ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത്?