യൂണിഫോമിന്റെ പേരിലും ചൊറിച്ചിൽ തന്നെ, ഈ നാടെങ്ങനെ നന്നാവും - വക്രദൃഷ്ടി

യൂണിഫോമിന്റെ പേരിലും ചൊറിച്ചിൽ തന്നെ, ഈ നാടെങ്ങനെ നന്നാവും - വക്രദൃഷ്ടി