ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده و زنی مشکوک به کرونا را نشان میدهد