'സൂരജിന്റെ വധശിക്ഷ ഒഴിവായത് പ്രായവും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തതും പരിഗണിച്ച്'

'സൂരജിന്റെ വധശിക്ഷ ഒഴിവായത് പ്രായവും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തതും പരിഗണിച്ച്'