ഇറാഖിൽ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭം. ഗ്രീൻ സോണിലുള്ള പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പ്രക്ഷോഭകാരികൾ കയ്യേറ

ഇറാഖിൽ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭം. ഗ്രീൻ സോണിലുള്ള പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പ്രക്ഷോഭകാരികൾ കയ്യേറി. ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയ്ക്ക് എതിരെയാണ് പ്രക്ഷോഭം