സ്മാർട്ട് കൃഷിയിലൂടെ വലിയ വിജയം നേടിയ ബിന്ദു ജോസഫ് കൃഷിഭൂമിയിൽ

സ്മാർട്ട് കൃഷിയിലൂടെ വലിയ വിജയം നേടിയ ബിന്ദു ജോസഫ് കൃഷിഭൂമിയിൽ