തൊടുപുഴയിൽ മധ്യവയസ്കനെ ടാങ്കിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

തൊടുപുഴയിൽ മധ്യവയസ്കനെ ടാങ്കിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി