കാര്‍ഡുകള്‍ ഇട്ടുവെക്കാന്‍ പാംഫ് ലെറ്റ് ഫോള്‍ഡര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം

കാര്‍ഡുകള്‍ ഇട്ടുവെക്കാന്‍ പാംഫ് ലെറ്റ് ഫോള്‍ഡര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം