ഇങ്ങനെ പാടരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കരുത്, പാടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയാം-ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണന്‍

ഇങ്ങനെ പാടരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കരുത്, പാടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയാം-ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണന്‍