فتوگرامتری

فتوگرامتری یا نقششه برداری هوایی یکی از گرایش های علم نقششه برداری است که از طریق تبدیل عکس به نقشه صورت می گیرد. مپ اسکیل یکی از کامل ترین مجموعه های نقشه برداری هوایی ایارن می باشد.