ദിവസത്തില്‍ മൂന്ന് നേരം കറക്കുന്ന പശുക്കള്‍

ദിവസത്തില്‍ മൂന്ന് നേരം കറക്കുന്ന പശുക്കള്‍