'ഒരു തരത്തിലും അർജന്റീനയെക്കൊണ്ട് ​ഗോൾ അടുപ്പിക്കില്ലെന്ന വാശിയിലായിരുന്നു ​സൗദി അറേബ്യ കളിച്ചത്'

'ഒരു തരത്തിലും അർജന്റീനയെക്കൊണ്ട് ​ഗോൾ അടുപ്പിക്കില്ലെന്ന വാശിയിലായിരുന്നു ​സൗദി അറേബ്യ കളിച്ചത്'