കോൺഗ്രസ് ചിന്തൻ ശിബരത്തിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് കപിൽ സിബൽ വിട്ടുനിന്നേക്കും

കോൺഗ്രസ് ചിന്തൻ ശിബരത്തിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് കപിൽ സിബൽ വിട്ടുനിന്നേക്കും