1948 ജനഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്നു

1948 ജനഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്നു