ഒട്ടകത്തെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച കേസ്; ആറു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ഒട്ടകത്തെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച കേസ്; ആറു പേർ അറസ്റ്റിൽ