സ്കലോണി VS ദെഷാംപ്‌സ്; അവസാന ജയം ആർക്കാകും?

സ്കലോണി VS ദെഷാംപ്‌സ്; അവസാന ജയം ആർക്കാകും?