തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്കൂളിൽ പ്രാകൃത ശിക്ഷ എന്ന മാതൃഭൂമിന്യൂസ് വാർത്ത ശരിവെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്കൂളിൽ പ്രാകൃത ശിക്ഷ എന്ന മാതൃഭൂമിന്യൂസ് വാർത്ത ശരിവെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്