സന്തോഷ ജന്മദിനം മോദിജിയ്ക്ക്... പെട്രോളില്‍ നിരാശ ജനങ്ങള്‍ക്ക്...

സന്തോഷ ജന്മദിനം മോദിജിയ്ക്ക്... പെട്രോളില്‍ നിരാശ ജനങ്ങള്‍ക്ക്...