അടുത്ത വര്‍ഷം എപ്രിലിലോടെ സര്‍വ്വീസ്‌ പുനരാരംഭിക്കാൻ ജെറ്റ്‌ എയര്‍വെയ്‌സ്‌

അടുത്ത വര്‍ഷം എപ്രിലിലോടെ സര്‍വ്വീസ്‌ പുനരാരംഭിക്കാൻ ജെറ്റ്‌ എയര്‍വെയ്‌സ്‌