സിനിമ കണ്ടപ്പോള്‍ കൊതിയായി.. എന്റെ പ്രായത്തില്‍ ഇതൊന്നും ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയില്ലല്ലോ! മുകേഷ്

സിനിമ കണ്ടപ്പോള്‍ കൊതിയായി.. എന്റെ പ്രായത്തില്‍ ഇതൊന്നും ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയില്ലല്ലോ! മുകേഷ്