മമ്മൂട്ടിയേയും മോഹൻലാലിനേയും യു.എ.ഇ ​ഗോൾഡൺ വിസ നൽകി ആദരിച്ചു

മമ്മൂട്ടിയേയും മോഹൻലാലിനേയും യു.എ.ഇ ​ഗോൾഡൺ വിസ നൽകി ആദരിച്ചു