ബ്രഹ്മപുരം തീപിടിത്തം; കോർപ്പറേഷൻ വിളിച്ചുവരുത്തിയ വിന - മിന്നൽ വാർത്ത

ബ്രഹ്മപുരം തീപിടിത്തം; കോർപ്പറേഷൻ വിളിച്ചുവരുത്തിയ വിന - മിന്നൽ വാർത്ത