ആസിഫും മംമ്തയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു; പുതിയ ചിത്രം 'മഹേഷും മാരുതിയും'

ആസിഫും മംമ്തയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു; പുതിയ ചിത്രം 'മഹേഷും മാരുതിയും'