പ്രണയിച്ചയാളെ കൊല ചെയ്യാൻ പോലും ഗ്രീഷ്മ തയ്യാറായെങ്കിൽ ആ കൊലയിൽ പങ്ക് പറ്റിയവരാരൊക്കെ? അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് ഷാരോണിന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, സ്നേഹിച്ചയാളെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ? - പ്രത്യേക പരിപാടി

പ്രണയിച്ചയാളെ കൊല ചെയ്യാൻ പോലും ഗ്രീഷ്മ തയ്യാറായെങ്കിൽ ആ കൊലയിൽ പങ്ക് പറ്റിയവരാരൊക്കെ? അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് ഷാരോണിന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, സ്നേഹിച്ചയാളെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ? - പ്രത്യേക പരിപാടി