രാ​ഹുൽ ​ഗാന്ധി അയോ​ഗ്യൻ; എം.പി സ്ഥാനത്ത് തുടരാനാവില്ല

രാ​ഹുൽ ​ഗാന്ധി അയോ​ഗ്യൻ; എം.പി സ്ഥാനത്ത് തുടരാനാവില്ല