പ്രതിഷേധച്ചൂടിൽ തലസ്ഥാന ന​ഗരം; ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ഇടതു സംഘടനകൾ

പ്രതിഷേധച്ചൂടിൽ തലസ്ഥാന ന​ഗരം; ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ഇടതു സംഘടനകൾ