കരുത്തന്‍ ക്യാമറ, പ്രൊസസര്‍; രാജകീയം ഐഫോണ്‍ 13

കരുത്തന്‍ ക്യാമറ, പ്രൊസസര്‍; രാജകീയം ഐഫോണ്‍ 13