ചരിത്രത്തിൽ മാർച്ച് 11; ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിനായി ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട ദിനം

ചരിത്രത്തിൽ മാർച്ച് 11; ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിനായി ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട ദിനം