ദുബായിയിലെ മരുഭൂമിക്കും ആകാശം മുട്ടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നടുവിൽ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ

ദുബായിയിലെ മരുഭൂമിക്കും ആകാശം മുട്ടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നടുവിൽ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ