അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അതിശൈത്യം തുടരുന്നു

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അതിശൈത്യം തുടരുന്നു