Súng cứu hỏa phun nước xuyên tường bê tông, cửa sắt