പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഗില്ലറ്റിനെന്ന ആയുധമെടുത്ത് സ്പീക്കർ | News Lens

പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഗില്ലറ്റിനെന്ന ആയുധമെടുത്ത് സ്പീക്കർ | News Lens